05.02.2024

Gemma Gutiérrez Moreno, Tècnica Auxiliar d’Educació de l’Ajuntament de Gavà

L’educació és el fonament sobre el qual construïm les bases del nostre futur, i en aquest sentit, la prevenció de l’absentisme escolar emergeix com una de les claus crucials per combatre l’abandonament escolar prematur. La detecció precoç de l’absentisme no només permet intervenir a temps, sinó que també constitueix una eina fonamental per preservar el dret a una educació de qualitat per a tots els estudiants.

Els Plans Locals d’Absentisme, com el recentment presentat per l’Ajuntament de Gavà, sorgeixen com una resposta local i proactiva per abordar aquest fenomen. Aquestes estratègies no només identifiquen les causes subjacents de l’absentisme, sinó que també proposen solucions concretes i personalitzades per cada comunitat educativa. A través d’aquesta mirada personalitzada, es pot atendre de manera específica les necessitats i desafiaments que enfronta cada context, garantint una resposta adaptada a la realitat local.

És vital reconèixer el paper preponderant dels ajuntaments en la gestió dels Plans Locals d’Absentisme. La seva competència directa en qüestions educatives permet una resposta àgil i orientada a la realitat dels estudiants i les seves famílies. Així, esdevé una prova manifesta de la responsabilitat compartida entre la comunitat educativa i les ens locals, que treballen de la mà per assegurar-se que cap estudiant es quedi enrere en el camí de la formació.

En aquest context, la segona actualització del Pla Local d’Absentisme Escolar de Gavà es presenta com un exemple revelador de l’impacte positiu que aquests plans poden tenir en la lluita contra l’abandonament escolar prematur. Aquesta iniciativa no només destaca la importància de la prevenció i la coordinació interinstitucional, sinó que també reflexiona sobre la salut mental dels estudiants, que, exacerbada per les circumstàncies actuals, requereix una atenció específica.

L’Ajuntament de Gavà ha demostrat el seu compromís amb la lluita contra l’absentisme escolar amb la presentació del nou Pla d’Absentisme el passat 6 de març de 2023. Aquesta iniciativa va ser compartida, entre d’altres,  amb les direccions dels centres educatius públics i concertats de la ciutat, amb la seva participació activa en el procés de revisió. Aquesta actualització representa la segona versió del Pla Local d’Absentisme de Gavà, amb una història que es remunta a l’any 2004.

Des de la seva implementació inicial, s’han posat en marxa diverses iniciatives clau, com les Comissions Socials de Centre i la Comissió Tècnica Local. El document també va ser objecte d’una primera revisió el 2012, destacant-se per la seva perspectiva preventiva, abordant l’absentisme més enllà de l’edat obligatòria d’escolarització, i reconeixent la importància de la salut mental i altres problemàtiques existents.

La revisió del Pla i els seus procediments del passat 2023 està anant més enllà d’una simple estratègia administrativa, adoptant una visió comunitària. Tots els agents implicats en l’educació a Gavà, incloent centres educatius, serveis socials, el Departament d’Educació de l’Ajuntament i els cossos de seguretat, co-participen en la lluita contra l’absentisme escolar. Aquesta iniciativa també compta amb el consens del Departament d’Ensenyament i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Actualment, les xifres d’absentisme a Gavà es situen en un 2,31%, distribuïts en un 2,08% en educació infantil, un 1,74% en primària i un 3,14% en secundària; entenent l’absentisme en totes les seves variants i dimensions, òbviament traspassant el concepte de l’absentisme total.  Tot i que aquestes xifres no són alarmants en comparació amb la mitjana de Catalunya, l’Ajuntament està decidit a persistir en la seva erradicació i en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.

La creació d’aquest Pla no només s’ha limitat a les estadístiques, sinó que ha permès establir un full de ruta. Aquest full de ruta inclou una diagnosi exhaustiva dels aspectes socioeconòmics i de la incidència de la salut mental, especialment exacerbada per la pandèmia, amb un èmfasi particular en l’etapa de l’adolescència.

Aquesta actualització del Pla Local d’Absentisme de Gavà ha incorporat elements innovadors fruit de la participació activa de les escoles públiques i concertades de la ciutat. Això inclou noves figures professionals com la Unitat d’Acompanyament i Orientació (UAO), els tècnics d’integració social (TIS) o la Promotora Escolar del Poble Gitano. Aquesta revisió ha estat perfectament alineada amb el Protocol d’Absentisme de la Generalitat.

Entre els continguts més innovadors destaquen:

  1. Un enfocament preventiu que aborda comportaments lleugers d’absentisme i manté la vinculació escolar en franges d’edat no obligatòries per a l’escolarització.
  2. Una col·laboració coparticipada i coordinada a través de grups de treball amb tots els agents educatius implicats.
  3. Una atenció específica a la problemàtica de la salut mental.
  4. Adaptació dels percentatges i la nomenclatura per a una millor prevenció i seguiment exhaustiu.
  5. Major agilitat i immediatesa en la recollida de dades i accions posteriors.
  6. Millora en el circuit de comunicació entre centre escolar, Comissió Tècnica Local i Inspecció Educativa.
  7. Incorporació de noves figures educatives.
  8. Introducció de la tramitació electrònica dels expedients.

Així, tot i respectar l’autonomia dels centres escolars, el nou Pla orienta cap a la reincorporació efectiva de l’alumnat absentista. Aquesta actualització reflecteix la dedicació contínua de l’Ajuntament de Gavà per millorar les seves estratègies i assegurar-se que cap estudiant quedi enrere en el camí cap a la formació plena fins els 18 anys. 

Per saber-ne més: