15.04.2024

El paper de l’orientació i el treball en xarxa com a factor preventiu de l’abandonament escolar

Joaquim De Gispert Project Manager de la Fundació ExE / Ivette Penella Project Manager de la Fundació Bertelsmann

Diverses institucions i organitzacions, com l’OCDE, han destacat l’orientació com una eina fonamental en la lluita contra l’abandonament escolar prematur. Aquesta pràctica possibilita oferir una resposta concreta a la manca d’habilitats formatives per evitar situacions futures d’atur o de treball que no s’ajustin als interessos dels i de les joves, i per tant, a una vida menys satisfactòria. A més, l’orientació es revela essencial per facilitar la transició dels joves tant dins del sistema educatiu com cap al món laboral, proporcionant una guia en la gestió de canvis significatius i en l’adquisició de competències clau per afrontar els reptes futurs.

És sabut que quan l’orientació es practica de manera efectiva, no només millora el rendiment acadèmic dels alumnes, sinó també les seves expectatives i aspiracions professionals, les seves competències socials, actituds positives i el seu compromís amb la seva institució educativa. D’aquesta manera, l’orientació assumeix un rol crucial en l’apoderament educatiu i professional dels i de les joves, aspecte determinant que els capacita per prendre decisions informades i ben fonamentades sobre el seu futur.

L’autoavaluació i l’autoconeixement com a individu, la coordinació estratègica de l’orientació al centre i el treball en xarxa amb la comunitat i el teixit empresarial, representen tres elements clau per transformar els sistemes d’orientació.

Així, la proposta del projecte Xcelence-Escoles que Inspiren es fonamenta en una reforma dels sistemes i estratègies d’orientació durant l’educació secundària, basada en un model de qualitat derivat de les millors pràctiques internacionals en aquest àmbit. Aquest model proporciona una visió innovadora i estratègica als centres educatius, definint deu àrees clau que els centres han de satisfer per oferir un sistema d’orientació de qualitat. Aquestes àrees clau abasten diferents aspectes essencials per a una orientació estructurada i eficient, des de les aules fins al mercat laboral.

En el desplegament del projecte als centres educatius, es destaquen com a principals elements impulsors l’autoavaluació en relació amb el model de qualitat, utilitzant l’eina digital i gratuïta Xcelence; la formació i acompanyament del professorat, a través del programa de formació per a la nova figura de Coordinador d’Estratègies Acadèmico-Professionals (CEAP); i el treball en xarxa i la connexió amb l’entorn professional.

El treball en xarxa local des del projecte Xcelence

La figura del Coordinador d’Estratègies Acadèmico-Professionals (CEAP) planteja una nova estratègia d’orientació que aborda la coordinació entre els agents involucrats en l’orientació, tant internament als centres com amb agents externs. A més, lidera la vinculació de les assignatures amb els àmbits professionals i facilita experiències pràctiques en contextos laborals.

L’any passat a Catalunya, es van realitzar un total de 174 xerrades i visites amb empreses, amb la participació de 8 ajuntaments, 45 escoles, 68 empreses i més de 5.000 alumnes. Això ressalta la importància de la col·laboració amb les administracions locals, clau per a l’èxit i la sostenibilitat del projecte. Aquestes administracions són dinamitzadores en la facilitació de programes d’orientació municipal i en la connexió dels centres educatius amb els agents econòmics del territori.

Per aconseguir l’objectiu de reduir l’abandonament escolar i fomentar una continuïtat dels estudis que garanteixi trajectòries plenes, és essencial establir una estreta col·laboració entre les escoles, les autoritats municipals i el teixit empresarial local. El model Xcelence ofereix l’oportunitat de repensar les dinàmiques municipals per millorar la coordinació interdepartamental, assegurant que l’orientació acadèmico-professional esdevingui un projecte col·lectiu que transcendeixi les aules.

Això permet als alumnes conèixer de primera mà les diferents opcions formatives i laborals disponibles al seu entorn, connectant amb allò que més s’ajusta als seus interessos i habilitats.

D’aquesta manera, el projecte facilita a l’administració local la capacitat de comunicar-se de manera més eficaç amb els centres educatius del seu municipi, millorant així la comunicació i la coordinació. Això permet als programes municipals tenir un impacte màxim en el futur dels joves. Pel teixit empresarial, la implementació d’aquest model acosta l’entorn professional a les escoles i dóna a conèixer l’oferta del territori, fomentant vocacions i impulsant trajectòries acadèmico-professionals.

Per exemple, trobem col·laboracions exitoses d’alumnes que, gràcies a aquestes experiències vivencials amb empreses, han decidit cap a quin àmbit professional orientar-se, han desmuntat estereotips de professions i, en alguns casos, han pres consciència que tenen oportunitats laborals més a prop de casa del que pensaven.

El grup de treball amb municipis

Amb l’objectiu de mesurar l’impacte del treball en xarxa en el marc del projecte, s’ha establert i promogut un grup de treball integrat per vuit municipis catalans: Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Castellar del Vallès, Granollers, Lleida, Girona i Tarragona. Aquest grup s’ha centrat en dos objectius principals. Primerament, ha buscat aprofundir i valorar el paper dels ajuntaments en l’oferta d’una orientació acadèmica i professional de qualitat. En segon lloc, ha facilitat l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre diversos consistoris compromesos amb l’orientació.

La creació d’aquest espai de diàleg i intercanvi d’experiències entre ajuntaments amb el mateix compromís envers l’orientació ha possibilitat que compartissin èxits, reptes i les millors pràctiques. Això ha donat lloc a una xarxa d’aprenentatge que ha reforçat la implementació de l’orientació en els municipis.

Què hem aprés treballant amb els municipis?

Per tant, podem afirmar que amb la implementació d’Xcelence-Escoles Que Inspiren, els municipis participants han experimentat una transformació positiva en la manera de facilitar la transició dels estudiants cap al món acadèmic i professional, fomentant un futur més ben orientat i un camí amb més cohesió.

Amb l’objectiu de compartir el coneixement generat pel grup de treball format per aquests vuit ajuntaments amb altres municipis i amb tota la xarxa Zero Abandonament, per encàrrec de la Fundació Bertelsmann i Empieza Por Educar, D’EP Institut està elaborant una publicació. Aquesta publicació té com a finalitat inspirar altres municipis en la planificació del seu rol i tasca en l’orientació acadèmico-professional, destacant la importància de l’orientació en un marc de qualitat i el treball en xarxa. A la publicació es trobaran des de bones pràctiques fins a testimonis, guies i reptes relacionats amb l’orientació, tot partint dels aprenentatges adquirits durant la implementació d’Xcelence-Escoles Que Inspiren.

Per saber-ne més: