21.04.2023

Que l’alumnat tingui al seu abast el màxim d’informació sobre les diferents opcions formatives del seu territori és una peça fonamental per prevenir l’AEP. Per això presentem el cinquè repte de la Plataforma Zero Abandonament: Zero Desorientació.

Millorar el rendiment escolar i donar sentit a l’experiència educativa connectant-la als interessos dels joves són mesures curriculars clau per evitar la desafecció escolar i l’abandonament escolar prematur. L’assoliment d’hàbits i competències bàsiques, tant acadèmiques i cognitives com socials, és fonamental per augmentar el nombre de joves que continuen estudiant, s’incorporen al món adult i estableixen itineraris de transició formativa i laboral amb majors garanties d’èxit. 

Personalitzar els aprenentatges de l’alumnat en risc d’AEP resulta essencial per tal de poder atendre les seves necessitats i interessos, aplicant fórmules que connectin les experiències d’aprenentatge amb contextos no escolars. A la vegada, l’acció municipal és clau per orientar i acompanyar als estudiants i a les seves famílies a l’hora d’identificar què pot condicionar la tria del seu futur estudiantil i laboral. Per això, hem de poder identificar quins són aquests condicionants en el procés de presa de decisions.

Relacionat: Repte 4: millorar l’autoestima dels estudiants

Per què és important l’orientació?

Quan els joves exploren i experimenten el món laboral i reflexionen sobre el seu futur, tant acadèmic com professional, estan més motivats per continuar formant-se, amplien les seves aspiracions professionals i obtenen millors resultats en l’ocupació. Segons el manifest Investing in Career Guidance, hi ha 5 aspectes que justifiquen la priorització de l’orientació acadèmica i professional.

  • El dinamisme i la transformació constant del mercat de treball fa que la presa de decisions sobre la vida acadèmica i professional esdevingui una tasca complicada. 
  • Les aspiracions professionals dels joves estan molt condicionades pel context social i sovint són poc realistes; moltes vegades estan influenciades per aspectes com l’estatus econòmic o el gènere.
  • La joventut desconeix les seves necessitats acadèmiques i no és conscient del seu propi potencial i de les seves necessitats de formació. De la mateixa manera, desconeixen aspectes vinculats a l’accessibilitat d’aquesta formació, provocant desmotivació i fins i tot abandonament.
  • Existeixen prejudicis i desconeixement d’itineraris formatius i ocupacions. Tant la formació com les ocupacions vinculades a la Formació Professional tenen una percepció negativa i estereotipada per part dels i les joves. Cal orientació per potenciar una mirada més àmplia.
  • L’orientació acadèmica i professional té un impacte positiu en els resultats acadèmics de l’alumnat i en la seva projecció socioeconòmica. .

Les desigualtats socials també influeixen en les possibilitats de conèixer i accedir a la informació sobre aquests elements decisius en les trajectòries vitals i professionals. A la vegada, influeixen en les expectatives educatives i professionals a causa de la falta de referents.

Relacionat: Consens, lideratge i visió de futur: les claus del segon repte de la Plataforma Zero Abandonament

Com podem abordar-ho?

L’acció tutorial, i per tant la implicació del professorat en temes d’orientació resulta clau. Aquest acompanyament només pot ser resultat de la col·laboració entre centres educatius, administració local, teixit empresarial i entitats socials. Ha de ser, per tant, un acompanyament comunitari.  

L’aproximació des de l’acció comunitària i municipal ha de poder contribuir a minimitzar obstacles amb què es troben els tutors i tutores: com la saturació del professorat, la inestabilitat dels perfils orientadors, la tendència a orientar més en funció de les capacitats de l’alumnat i no dels seus interessos, el desconeixement de les necessitats del mercat laboral i l’oferta formativa professional. 

En aquest context d’orientació comunitària, donat que el nombre d’actors que poden acompanyar als alumnes és elevat, els ajuntaments poden desenvolupar un paper clau en la coordinació dels recursos. La identificació i connexió dels recursos amb els usuaris ha de ser una missió de l’administració local, amb l’objectiu de compartir una estratègia d’orientació global que doni suport a les transicions educatives.

Vols saber-ne més?