19.04.2023

L’abandonament escolar prematur és un problema que afecta la vida dels joves, però a la vegada també afecta el desenvolupament social, econòmic, polític i cultural dels municipis. Hem de tenir en compte que l’exclusió educativa i social d’una part de la població ens impedeix formular una visió de futur dels nostres municipis.

“L’exclusió educativa i social d’una part de la població ens impedeix formular una visió de futur dels nostres municipis.”

Tot i la dimensió d’aquest fenomen, entendre’l i comprendre les seves causes no és senzill i és per això que calen mecanismes que ens ajudin a comprendre i definir de manera conjunta l’abandonament escolar amb l’objectiu de situar-lo al centre de les preocupacions dels municipis. Per això, des de la Plataforma Zero Abandonament, proposem el repte Zero Descoordinació, amb l’objectiu de ser capaços de crear un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’AEP.

“Calen mecanismes que ens ajudin a comprendre i definir de manera conjunta l’abandonament escolar amb l’objectiu de situar-lo al centre de les preocipacions dels municipis.”

Des dels municipis, hi ha diferents recursos disponibles per combatre l’AEP, tan diversos que engloben programes i serveis dedicats a la prevenció, d’altres focalitzats en l’acció sobre perfils de risc d’AEP i d’altres centrats a oferir noves alternatives als joves que ja han abandonat els estudis reglats.

Relacionat: 8 mesures municipals per reduir l’abandonament escolar a Catalunya

La Diputació de Barcelona afirma que 2 de cada 3 ajuntaments a Catalunya activen mesures de lluita contra l’AEP, però només el 23% dels municipis tenen estratègies contra aquest fenomen. Sovint es tracta de recursos que provenen d’administracions molt diverses, com ara àrees d’Educació, Joventut… També hi ha programes que van més enllà de les competències socials, com al planificació de l’oferta de CFGM, PFI o CFB (Cicles de Formació Bàsica).

Calen models de governabilitat que redueixin l’abandonament escolar prematur d’una manera eficaç, estable i legítima, cosa que a la vegada requereix una bona harmonització dels recursos ja existents contra l’AEP. És clau identificar quants agents treballen de manera directa o indirecta contra l’AEP per facilitar la planificació de recursos i aconseguir que els destinataris principals (és a dir, els joves i les seves famílies i el professorat) en facin ús.

Per tant, per dur a terme una bona planificació per a la prevenció i la reducció de l’abandonament escolar prematur, es requereix una visió compartida de futur, consens entre tots els actors implicats i un fort lideratge de l’administració local per garantir la consecució de l’objectiu.

“Per prevenir i reduir l’AEP es requereix una visió compartida de futur, consens entre tots els actors implicats i un fort lideratge de l’administració local per garantir la consecució de l’objectiu.”

Quines propostes presentem?

Aquestes són algunes de les propostes que presentem a la Plataforma Zero Abandonament per evitar la improvisació i la descoordinació:

Pla municipal contra l’AEP articulat a partir de criteris concrets de planificació educativa. D’aquesta manera, pretenem generar una entesa que vertebri a tots els agents polítics, socials, educatius i econòmics de la ciutat. Aquesta entesa necessita estar basada en àrees de treball específiques, i demanda que aquest treball vagi més enllà de l’acord polític per implicar directament als professionals. Una bona estratègia és orientar els plans locals existents, com ara els de Joventut o l’Agenda 2030, per incorporar criteris i accions vinculades explícitament a la lluita contra l’AEP.

Garantir la mobilització de recursos i la seva avaluació, ja que es requereix un treball col·legiat i en xarxa per crear un mapa de recursos útil i efectiu. Aquest mapa ha de permetre crear canals i organitzar suports de manera que tots els agents susceptibles d’intervenir, igual que els recursos necessaris, es moguin de manera organitzada i eficient. Els ajuntaments també han de marcar uns objectius realistes que permetin la seva avaluació.

Suma’t al repte Zero Descoordinació i col·labora per impulsar i liderar un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’abandonament escolar prematur.

Vols saber-ne més?