Països Baixos ha desenvolupat una iniciativa basada en la identificació de dades de risc de l’alumnat. Tots els alumnes tenen assignat un número personal que fa possible el seu seguiment.

La base de dades conté informació específica de l’alumnat sobre les seves característiques personals (p. ex., gènere, ètnia i rep una atenció especial a l’escola), l’escolaritat (itineraris i resultats en les principals assignatures) i informació sobre els pares dels alumnes (ex. Llars monoparentals).

Aquest registre inclou dades com el nom, adreça, data de naixement, escola i tipus d’escola. Un jove que no està registrat a BRON es considera AEP.

Les dades d’AEP estan disponibles a nivell nacional, regional, municipal i escolar. Aquesta dada es pot vincular a dades socioeconòmiques per regió, ciutat i barri (inclosa la composició de la població, percentatge de nadius holandesos i membres de minories ètniques, atur, beneficiaris, etc.).

Aquestes dades s’utilitzen per poder realitzar intervencions a nivell individual, (ex. Assignació d’un recurs de mentoria) o per a grups específics d’alt risc d’abandonament. Els informes que realitza el ministeri, serveixen alhora per dissenyar polítiques de reducció de l’AEP a nivell regional i local.