16.02.2024

Alejandro Montes, Andrea Jover

El rol dels municipis en la lluita contra l’Abandonament Escolar Prematur

Catalunya enfronta reptes importants en la seva missió d’avançar cap a una educació més accessible i equitativa. En aquest context, l’Abandonament Escolar Prematur (AEP) destaca com un dels obstacles més crítics. Tot i els avenços recents, on s’ha reduït d’un 32,9% l’any 2008 a un 16,9% l’any 2022, aquest fenomen persisteix i requereix d’accions enèrgiques i coordinades. L’AEP no és una mera dada estadística, sinó que representa el futur truncat de molts i moltes joves i comporta conseqüències devastadores tant per a ells i elles com pel conjunt de la societat. Així doncs, la lluita contra l’AEP es manté malauradament com un aspecte de rabiosa actualitat i així ho corrobora la seva persistència com a prioritat entre els discursos públics sobre educació.

L’AEP no és una mera dada estadística, sinó que representa el futur truncat de molts i moltes joves i comporta conseqüències devastadores tant per a ells i elles com pel conjunt de la societat.

El Departament d’Educació hauria de ser el principal responsable de desenvolupar una estratègia de país en la lluita contra l’AEP. No obstant això, no sempre s’han dut a terme respostes suficients i és des d’aquest buit on molts ajuntaments i entitats del tercer sector han emergit com a líders a l’hora d’endegar iniciatives efectives contra l’AEP als diferents territoris catalans. Així, en un escenari ple de limitacions administratives, de manca de recursos i de sobresaturació de responsabilitats i tasques, trobem un seguit de municipis que s’han alçat com a agents centrals i han generat un seguit de propostes transformadores desplegades al voltant de dos aspectes clau: la proximitat i el treball comunitari.

Molts municipis arreu de Catalunya s’han alçat com a agents centrals i han generat un seguit de propostes transformadores

“Municipis que no abandonen” és un document que apareix en aquest marc en què els municipis actuen i han actuat com a protagonistes essencials en aquesta lluita. La seva proximitat als ciutadans i la comprensió profunda de les dinàmiques locals els converteixen en agents clau per al canvi. D’aquesta manera, es presenta una guia que s’alça com a eina fonamental per compartir experiències exitoses i acompanyar als governs locals en la tasca crucial de reduir l’AEP. És precisament per aquest fet que la guia neix amb el doble objectiu de donar visibilitat a les pràctiques municipals existents, d’una banda, i d’encoratjar les administracions locals a continuar sumant en la lluita contra l’AEP, de l’altra.

Per tots aquells municipis que vulguin sumar-se a la lliuta contra l’AEP, i que vulguin afirmar-se com municipis que no deixen ningú enrere, hem el·laborat aquest resum dels sis eixos clau per convertir-se en un municipi que no deixa ningú enrere.

Relacionat: Descarrega la guia completa “Municipis que no abandonen. Pràctiques inspiradores contra l’abandonament escolar prematur”

Sis eixos de lluita local contra l’AEP

El conjunt de propostes i intervencions municipals seleccionades s’estructura en sis eixos que constitueixen un pilar d’actuació central de l’àmbit municipal en la millora de l’equitat i l’establiment d’un marc d’actuació que permeti assolir l’objectiu prioritari d’abandonament escolar prematur zero. Aquests aborden un conjunt de dimensions específiques de l’AEP i potencien la participació activa dels municipis en la construcció d’un futur educatiu més sòlid.

1. Incrementar la detecció i el seguiment de l’alumnat en risc d’AEP

La detecció i el seguiment són la base per abordar l’AEP. Malauradament, són múltiples les evidències que assenyalen que l’actual segmentació dels sistemes de recopilació d’informació i la falta d’un sistema integrat d’obtenció i tractament de dades limita la capacitat per fer front i incidir sobre les elevades xifres d’AEP.

 L’àmbit municipal destaca pel seu elevat coneixement històric i actual de les particularitats del territori i dels individus que en formen part, element clau per la detecció

No obstant això, i sense cap voluntat d’eximir de la seva responsabilitat les administracions pertinents, l’àmbit municipal destaca pel seu elevat coneixement històric i actual de les particularitats del territori i dels individus que en formen part, la qual cosa suposa un element essencial per la realització de seguiments acurats i operatius i per tant poden liderar la identificació, l’atenció i el posterior seguiment i acompanyament dels i les joves que es troben en situació clara de risc d’AEP.

2. Consolidar els recursos de planificació i garantir els plans locals contra l’AEP

Per poder garantir l’accés, permanència i transició als diferents recursos pels col·lectius amb major risc d’AEP, l’oferta educativa ha de ser àmplia, diversa i equilibrada en termes d’oferta, tipologia i nombre de places i, finalment, coordinada amb la resta de recursos i serveis educatius formals i no formals.

L’oferta educativa ha de ser coordinada amb la resta de recursos i serveis educatius formals i no formals del municipi

El marc establert pels Plans Educatius d’Entorn (PEE) constitueix l’espai idoni per establir fulls de ruta locals aterrats al coneixement dels recursos disponibles i necessaris al territori. Així doncs, els ajuntaments han de liderar un procés de treball comunitari amb l’objectiu de millorar la sensibilització dels agents socioeducatius de la ciutat respecte a l’AEP, les seves manifestacions i els seus indicadors de risc (especialment l’absentisme i la desvinculació escolar). Exemples d’això són l’elaboració de Plans Locals de lluita contra l’AEP, el disseny de mapes de recursos formatius municipals per l’atenció individualitzada o la generació de circuits unificats de transició acadèmica-professional, entre d’altres.

3. Constituir un sistema sòlid de pràctiques d’orientació i acompanyament

Les pràctiques d’orientació i acompanyament contribueixen a incidir de forma profunda en les condicions d’elecció un cop finalitzats els estudis obligatoris, i per tant han de situar-se al centre de l’acció educativa, per tal de garantir processos de transició informats i equitatius.

Les experiències municipals han demostrat que l’orientació no pot ser exclusiva dels centres educatius

Les experiències municipals han demostrat que l’orientació no pot ser exclusiva dels centres educatius, sobretot tenint en compte la diversitat creixent d’opcions formatives “alternatives” al circuit formal o ordinari, com ara PFIs, escoles d’adults, centres i programes de noves oportunitats, entre d’altres. A més, abordar l’orientació des del municipi amplia la capacitat de resposta aprofitant el coneixement distribuït territorialment dels recursos dels quals disposa la xarxa municipal, comarcal o provincial, segons el cas.

4. Assegurar que tots els joves comptin amb els ajuts socioeconòmics necessaris

Evitar que la manca de recursos sigui una barrera per a la continuïtat educativa és una prioritat de país incontestable. Cal voluntat política ferma per atendre les necessitats dels joves vulnerables i les seves famílies per mitigar la pèrdua d’oportunitats educatives.

Evitar que la manca de recursos sigui una barrera per a la continuïtat educativa és una prioritat de país incontestable.

Entre les experiències d’actuacions locals amb efectes contundents per la millora de les oportunitats eliminant barreres econòmiques, destaquen la d’acompanyar les famílies més vulnerables en la cerca de beques i ajuts; la de donar a suport en la gestió dels tràmits per cobrir despeses directes i indirectes de l’educació; la de dotar d’ajuts municipals a les famílies amb necessitats socioeconòmiques per la participació en extraescolars; o la d’establir ajudes municipals per facilitar la gratuïtat o el preu reduït del transport escolar.

5. Oferir el suport educatiu necessari per possibilitar l’accés a uns aprenentatges individualitzats i significatius

La diversitat, en les seves múltiples manifestacions, és una de les principals característiques de l’escola del present i del futur. El punt de partida és tan complex com senzill: la necessitat de garantir el dret de tots els infants, joves i adolescents a gaudir d’una experiència escolar i una trajectòria educativa exitosa. La diversitat exigeix estratègies adaptades que es connectin amb la realitat dels joves i les necessitats del territori, i per això el rol dels municipis és clau.

Són essencials les xarxes de suport educatiu, desenvolupades pels ajuntaments i els centres educatius

Les xarxes de suport educatiu, desenvolupades pels ajuntaments i els centres educatius, són essencials per garantir que tots els joves desenvolupin les competències necessàries per a una trajectòria escolar d’èxit. Els ajuntaments i els consells comarcals poden establir convenis amb el Departament d’Educació per desenvolupar programes d’escolarització adaptada, una aposta clara no tan sols a l’hora de reduir l’AEP sinó també a l’hora de garantir circuits formatius flexibles i individualitzats.

6. Connectar les escoles i programes de noves oportunitats amb l’àmbit municipal i la política local

Les escoles i programes de noves oportunitats juguen un paper clau en la reducció de l’AEP, ja que cobreixen un buit central en el sistema d’educació formal, i s’ha demostrat la seva edectivitat quan els mecanismes de prevenció han estat insuficients. S’articulen al voltant d’un objectiu clar: ajudar als i les joves en situació o risc d’AEP a vincular-se de nou amb l’educació, en general, i amb el seu procés d’aprenentatge, en particular.

La connexió dels programes de noves oportunitats amb el teixit empresarial local reforça les transicions al mercat laboral

La connexió d’aquestes iniciatives amb l’àmbit municipal, i especialment el teixit empresarial local, reforça les transicions al mercat laboral i assegura una resposta adaptada a les necessitats locals. És per això que cal reforçar la connexió de les noves oportunitats amb l’àmbit municipal i la política local.

A tall de conclusió

En la lluita incessant contra l’AEP, la guia “Municipis que no abandonen” emergeix com un document estratègic clau per aquells ajuntaments que vulguin mantenir una visió clara i decidida cap a un futur educatiu més just en el qual ningú quedi enrere. Amb una estructura basada en sis eixos, la guia proporciona una visió integral i pràctica sobre com afrontar les complexitats de l’abandonament escolar. Cada eix ofereix estratègies i accions testejades, tangibles i aplicables a nivell local, esdevenint un punt de referència per als ajuntaments que volen destacar en la seva lluita contra l’AEP.

La guia “Municipis que no abandonen” emergeix com un document estratègic clau per aquells ajuntaments que vulguin mantenir una visió clara i decidida cap a un futur educatiu més just en el qual ningú quedi enrere.

La guia també funciona com un catalitzador per a la col·laboració i la participació ciutadana. Amb la seva presentació clara i detallada, inspira els municipis a involucrar diversos actors i formar equips multidisciplinaris en la lluita contra l’AEP.

Però “Municipis que no abandonen” no és simplement una guia. A banda de proporcionar eines i metodologies, busca capturar l’atenció dels responsables municipals, els inspira i anima a abraçar aquest repte amb determinació i els recorda que la lluita contra l’AEP és una empresa que va més enllà de les estadístiques; és una inversió en el futur dels joves i, per extensió, en el futur mateix del municipi.

Estem davant, doncs, d’un poderós instrument de transformació que capacita els municipis per liderar la batalla contra l’AEP amb confiança i eficàcia, i que aspira a convertir-los en pioners de la transformació educativa, posant-se al capdavant en la creació d’una societat on cap jove es queda enrere.

Per saber-ne més: