09.05.2023

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ja fa diversos cursos que va decidir entomar el repte de prevenir l’Abandonament Escolar Prematur (AEP) a través de la creació de la Comissió mixta per a l’Èxit Educatiu del Consell Municipal d’Educació (CME) i el Pla Educatiu d’Entorn (PEE), formats per agents molt diversos de la comunitat socioeducativa (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, equip d’atenció psicopedagògica, serveis educatius, assessora LIC, personal orientador i direccions dels centres educatius, famílies…).

Va ser una aposta que pretenia aportar coneixement sobre l’abast, les característiques i les conseqüències de l’AEP a la ciutat de Barberà del Vallès, així com dissenyar propostes de política pública dirigides específicament a prevenir-lo, juntament amb altres accions ja encetades que comparteixen aquest repte (projecte de mentoria edTàndem, projectes de diversificació curricular amb estades a empreses, orientaGarden, cobEso, Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari, Programes de Formació i Inserció (PFI), Centre de Noves Oportunitats (CNO), impuls dels projectes d’Aprenentatge Servei (APS), participació en el projecte del Campus Ítaca …), i que complementen la gran acció orientadora que es fa des dels centres educatius.


Aquesta comissió va assumir aquest repte encarregant una diagnosi sobre el tema d’acord amb la qual fer una anàlisi de necessitats, una identificació dels recursos ja existents per a l’èxit educatiu a la nostra ciutat, i una proposta d’actuacions amb un ordre de priorització. D’aquí neix el projecte “L’Orientació, clau per a l’èxit educatiu”, i una de les seves accions més prioritzades: L’Observatori de trajectòries i transicions educatives.

Què és l’Observatori de trajectòries i transicions educatives?

El projecte de l’Observatori de trajectòries i transicions educatives té com a objectiu fer un estudi de camp que permeti detectar i identificar precoçment els i les joves dels centres d’educació secundària de la ciutat en risc d’abandonament i que iniciaran un Cicle formatiu de grau mitjà, així com acompanyar-los de manera personalitzada en la transició entre l’ESO i l’accés als Cicles formatius de grau mitjà, i durant els dos cursos que dura el cicle. El juny del 2019 es va validar i aprovar aquest projecte en el Plenari de final de curs del CME, i el projecte d’actuacions del PEE del curs 2019-2020 ja recollia en pressupost municipal crèdit per tirar-lo endavant i fer-lo possible. 

Des de llavors, l’equip de la Fundació Barberà Promoció amb la col.laboració de la Secció d’Educació, 1ª Infància i Família de l’Ajuntament de Barberà del Vallès han treballat intensament per concretar el projecte. Es van fer presentacions del projecte, del seu propòsit i del calendari d’actuacions als equips directius dels centres i a l’alumnat participant i les seves famílies. I les figures referents orientadores van treballar de valent per tal que els i les joves coneguessin de primera mà el projecte, i es generés un vincle que motivés a participar-hi.

“Treballem des del convenciment que l’observació i la identificació és imprescindible, però la intervenció directa, intensa i personalitzada, i el bon vincle amb l’alumnat, és la clau per animar-los a seguir amb els estudis postobligatoris i, en el cas que es produeixi l’abandonament, fer una detecció precoç d’aquest i poder oferir-los l’acompanyament necessari per reconduir la seva trajectòria”.

Relacionat: Una missió de viladecans: Zero Abandonament

Èxit de participació en el projecte

Ara ja tenim el projecte en marxa, amb 114 joves participants i una molt alta participació en el treball de camp fet durant el primer trimestre del curs. Com a resultat d’aquest treball de camp tenim ja un primer informe quantitatiu i qualitatiu, que ja ha estat presentat a la Comissió per a l’èxit educatiu, encarregada de fer-ne el seguiment, i que ens apunta dades interessants.

El qüestionari el van contestar els 114 joves participants en el projecte. Els primers resultats ens apunten dades molt semblants a les dels territoris supramunicipals de referència (Catalunya, AMB…), com ara: quines són les vies d’accés previ als Cicles Formatius de Grau Mitjà, que hi ha un percentatge major d’alumnat del sexe masculí, i quines són famílies professionals en les quals és majoritària la participació de dones o d’homes.

L’estudi també ens aporta dades sobre les famílies professionals més demandades per part dels i les joves de Barberà: sanitat, informàtica i comunicacions, i Administració i gestió. S’observa un biaix per sexe en la matriculació en les famílies professionals CTEM, més demandada per homes. Dos terços de l’alumnat es concentra a Sabadell, Badia i Ripollet. Existeix un percentatge més alt de dones que decideixen continuar el seu itinerari formatiu cap a estudis superiors (CFGS o universitaris). I del grup de dones un major percentatge cap a estudis universitaris; dades que ens donen pistes sobre cap a on s’hauria d’enfocar l’oferta futura de cicles i famílies professionals.

A més de tenir dades concretes de Barberà del Vallès, aquest estudi també ens ha servit per elaborar un indicador sintètic de risc de no continuació amb el CFGM, que ens ajudarà a prioritzar un acompanyament més intensiu en l’alumnat de més risc.

Acompanyament a jove participant del projecte

Des de la comissió per a l’èxit es va valorar molt positivament aquests primers resultats de l’estudi, i un cop recollides aquestes dades inicials, continuem treballant a fons la intervenció directa amb els i les joves per anar-los acompanyant i orientant al llarg d’aquest camí.

Totes sabem que el factor clau del projecte és aconseguir mantenir el vincle amb l’alumnat, que és el que permetrà poder continuar amb el treball de camp i detectar precoçment un possible abandonament. La informació sobre el risc individual d’abandonament ens ajudarà a focalitzar la intensitat de l’acompanyament en els casos de més risc. 

Continuem el camí, un camí que no fem de manera aïllada, sinó amb la complicitat de la comunitat socioeducativa de la ciutat, i de la mà d’iniciatives cabdals per lluitar contra l’AEP com la de la XNOE (Xarxa de municipis per les noves oportunitat educatives) impulsada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte transformador NOE 4.10, i la Plataforma Zero Abandonament de la Fundació Bofill que ens facilitarà identificar nous reptes de futur i possibles solucions i estratègies per abordar-los, i compartir propostes i aprenentatges sobre què ens està funcionant en els nostres municipis.

El projecte Observatori de trajectòries i transicions educatives està cofinançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Vols saber-ne més?