Data: Maig del 2023
ISBN: 978-84-126532-7-4
Pàgines: 105

Aquest informe analitza l’abandonament escolar que es produeix després de 4t d’ESO a Catalunya, aprofundint en les desigualtats vinculades a aquest fenomen en relació amb les característiques sociodemogràfiques de l’alumnat, dels centres edu­catius i dels municipis.

Tot i que l’abandonament escolar s’ha situat al centre de l’agenda política i educativa, la no continuïtat escolar que es produeix després de 4t d’ESO ha estat un fenomen poc analitzat a Catalunya, especi­alment des del punt de vista quantitatiu. Malgrat això, precisament aquesta transició entre l’etapa obligatòria i la postobligatòria (batxi­llerat o CFGM) és un dels moments més determinants de les trajec­tòries educatives dels i les joves. L’assoliment d’un nivell d’educació postobligatòria és una de les condicions necessàries a l’hora de ga­rantir trajectòries vitals i laborals d’èxit pels i les joves.

A més, la re­ducció de l’abandonament en aquesta transició és clau a l’hora de disminuir de manera significati va l’Abandonament Educatiu Prema­tur (AEP). Aquest informe analitza l’abandonament escolar que es produeix després de 4t d’ESO a Catalunya. L’anàlisi aprofundeix en les desigualtats vinculades a aquest fenomen en relació amb les característiques sociodemogràfiques de l’alumnat, dels centres edu­catius i dels municipis. Aquesta aproximació focalitzada en les desi­gualtats socials i educatives pretén aportar evidències que permetin desenvolupar polítiques públiques i educatives més efectives a l’hora de reduir l’abandonament escolar que es produeix en la transició cap a l’educació post obligatòria.