Data:
ISBN: 978-84-126531-5-1
Pàgines: 136

Les transicions educatives tenen un rol central per explicar la (re)pro­ducció de les desigualtats socials i representen un paper clau en la comprensió de l’Abandonament Escolar Prematur (AEP). La transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria és especialment relle­vant per entendre les trajectòries educatives dels i les joves, perquè és en aquest moment quan, per primer cop, s’enfronten a una «tria real» que els porta a haver d’escollir entre Batxillerat o Cicles Forma­tius de Grau Mitjà (CFGM).

Les transicions educatives tenen un rol central per explicar la (re)pro­ducció de les desigualtats socials i representen un paper clau en la comprensió de l’Abandonament Escolar Prematur (AEP). La transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria és especialment relle­vant per entendre les trajectòries educatives dels i les joves, perquè és en aquest moment quan, per primer cop, s’enfronten a una «tria real» que els porta a haver d’escollir entre Batxillerat o Cicles Forma­tius de Grau Mitjà (CFGM).

L’objectiu d’aquest llibre és analitzar com es configuren aquestes transicions, explorant les múltiples desigual­tats de caràcter social, institucional i relacional que les travessen i condicionen. Aquesta anàlisi es fa a partir de les veus dels i les joves que estan estudiant el primer curs de Batxillerat i CFGM. Posar les seves vivències al centre ajuda a entendre la complexitat de les tries educatives i la dimensió intrínsecament emocional, situada i relacio­nal de la pràctica i de l’experiència educativa. En conjunt, el llibre ofereix elements analítics cabdals per desplegar polítiques educati­ves a escala de sistema, de centre i de professorat orientades a asso­lir l’horitzó d’escolarització de tot l’alumnat fins als divuit anys.

Vols saber-ne més?