Aquesta beca està dirigida a donar suport a l’alumnat pertanyent a famílies amb rendes modestes que acaba l’ensenyament obligatori, a fi que pugui continuar els estudis de batxillerat o formació professional, compensant l’absència d’ingressos per no estar realitzant cap activitat laboral. Es tracta d’un programa de transferències de rendes condicionades a la continuïtat i rendiment escolar dels estudiants procedents de famílies amb escassos recursos i que cursen ensenyaments post-obligatoris.