ZERO IMPEDIMENTS AL RETORN

Per garantir que tothom té de veritat les mateixes oportunitats estudiant.

Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit del sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives?

Les escoles, programes i centres de noves oportunitats constitueixen avui en dia una peça imprescindible per entendre l’actual escenari educatiu.

Les noves oportunitats cobreixen un buit central en el sistema d’educació formal i s’estableixen com a iniciatives molt efectives davant de processos d’AEP en tant que proporcionen recursos i metodologies alternatives per tal de reconstruir motivacions, aspiracions i projectes vitals trencats.

 • Què fem amb l’alumnat que sent que “l’escola no és per ell/a”?
 • Com garantir la reversibilitat en les situacions definides socialment com de “fracàs escolar”?
 • De quina manera podem construir una definició alternativa – i personalitzada -d’èxit escolar que inclogui a tothom?
 • Com reforçar els dispositius de noves oportunitats educatives amb els recursos i les metodologies necessàries perquè puguin atraure i capacitar els joves que abandonen prematurament els estudis?
 • Com articulem un mapa de recursos i una oferta formativa de nova oportunitat ajustats al nombre i perfil dels joves que han abandonat (edat, nivell educatiu assolit, competències clau, temps sense estudiar, interessos, etc.)?
 • Quins continguts han de tenir aquests recursos?
 • Com s’han de connectar amb el sistema educatiu?
 
S’ha de fer una aposta clara per ampliar l’oferta de places en els centres i programes de noves oportunitats tot reconeixent la seva funció, al mateix temps que s’estabilitzen les seves condicions.
 
Aquestes institucions i programes han de connectar-se amb la resta d’itineraris i recursos formatius reglats i no reglats del territori.

Què podem fer

 • Programes específics de Noves Oportunitats enfocats en el progrés de la formació integral i en el retorn a la formació per tal de facilitar la integració laboral i social.
 • Programes múltiples de segones oportunitats com ara el Programa TET de Transició Escola Treball.
 • Itineraris i mapes de recursos de noves oportunitats.
 • Programes intensius que integren diferents serveis i que es concentren en els aspectes acadèmics i el desenvolupament personal.

Pràctiques inspiradores

Réseau E2C - França

La xarxa francesa d'Escoles de Segona Oportunitat té com a missió donar als joves que abandonen els estudis els mitjans per tenir èxit.

Per assolir-ho, les seves accions els ofereixen accedir al mercat laboral a través de formació o per accés directe a la professió escollida.

Els joves reben suport pedagògic i acompanyament per a la connexió amb les empreses. A més a més, l’E2C desenvolupa diferents pràctiques docents a través de projectes socials i culturals de la ciutadania (sortides culturals, tallers de teatre o activitats esportives) i fomenten als alumnes a crear-les.

Més informació
E2O - Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad

Aquesta associació agrupa a més de 30 socis a nivell nacional, entre elles escoles però també altres entitats.

Les seves accions es basen en 4 grans pilars:

 • Formació amb itineraris flexibles i individualitzats.
 • Acompanyament integral amb reforç en competències bàsiques i laborals
 • Suport en les demandes socials, posant especial atenció als joves més vulnerables.
 • Experiència pràctica garantida a través del vincle estret amb el món empresarial i la feina en xarxa.

Més informació
Clau de Pas - Consell Comarcal d’Osona

Clau de Pas, impulsat per la Comarca d’Osona i amb presència tant a Vic com a Manlleu, té com a propòsit la reinserció educativa per a joves més grans de 18 anys, proporcionant un espai per treballar l’orientació i definició de projecte vital, professional i formatiu.

Durant els 6 mesos de durada del projecte, aquest s’estructura en dues fases diferenciades:

 • Primera part: Blocs d’orientació i competències transversals.
 • Segona part: Competències tècniques.

En cas de superar aquesta segona part, aquesta podrà ser convalidada per les corresponents unitats formatives si el jove es matricula posteriorment a un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Un tercer mòdul de 200h permet als participants realitzar una formació tècnica especialitzada.

En els seus dos cursos d’existència han atès al voltant de 40 joves de forma integral i han prestat serveis de seguiment i acompanyament a uns 30 joves més.

Més informació
Start Noves Oportunitats

Start Noves Oportunitats és una iniciativa del SOC, emmarcat dins els Programes de Garantia Juvenil.

Aquest programa de llarga durada té per objectiu formar i introduir al món laboral i educatiu a joves d’entre 16 i 24 anys de col·lectius molt vulnerables que no estudien ni treballen i que es troben en situació de fracàs escolar.

En accedir al programa, els joves poden optar per 3 itineraris: l’Itinerari Empresa, l’Itinerari Educatiu i l’Itinerari Mixt.

Més informació
ENO

Basat en la metodologia dels E20, l’Ajuntament de Viladecans ha creat l’ENO, un centre de titularitat pública local que acull a joves entre 16 i 24 anys.

L’Escola de Noves Oportunitats és un nou model metodològic per afavorir l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats dels joves de la ciutat, amb l’objectiu de restaurar la confiança de les persones joves per reprendre el seu itinerari educatiu i professional.

Ofereixen 6 itineraris formatius personalitzats a través de metodologies pedagògiques innovadores, entorns d’aprenentatge flexibles, modulars i basats en la diversitat per a l’èxit educatiu i/o laboral.

Aquest centre de titularitat pública local, és gestionat per una empresa subcontractada que proveeix el servei.

Més informació
Escola Municipal de Segones Oportunitats - Ajuntament de Barcelona

Aquest servei socioeducatiu té per objectiu refer trajectòries educatives per a joves d’entre 16 a 21 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria (AEP) o en l’etapa postobligatòria.

L’Em2o ofereix als participants:

 • Construir el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos, comptant amb l’acompanyament d’un/a tutor/a de referència.
 • Formacions tècniques professionals.
 • Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.
 • Generar espais d’orientació, acompanyament i suport educatiu.
 • Accés a diferents nivells educatius i acreditacions professionals.

Tot i ser de titularitat municipal, el servei és proporcionat per una entitat del tercer sector.

Més informació