ZERO DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Per millorar l’èxit escolar i la motivació per l’estudi.

Com podem garantir que tots els i les joves dels nostres municipis reben els suports necessaris per tenir una experiència d’èxit educatiu que els motivi a continuar estudiant?

Millorar el rendiment escolar i dotar de sentit a l’experiència educativa tot connectant-la als interessos dels i de les joves, són mesures curriculars clau per evitar la desafecció escolar i l’abandonament escolar prematur degut que contribueixen a enfortir l’autoestima com a estudiant, a augmentar les expectatives educatives i a millorar la motivació per continuar estudiant. L’assoliment d’hàbits i competències bàsiques, tant acadèmiques i cognitives com socials, és un aspecte clau a l’hora d’assolir que un major nombre de joves es mantinguin dins del sistema educatiu, permetre la seva incorporació al món adult i, fins i tot, l’establiment d’itineraris de transició formativa i laboral amb majors garanties d’èxit. Personalitzar els aprenentatges de l’alumnat en risc d’AEP amb alta desafecció escolar resulta essencials per tal de poder atendre a les seves necessitats i interessos tot aplicant fórmules que connectin les experiències d’aprenentatge amb contextos no escolars.

 • Com garantim aprenentatges significatius i de qualitat per a la totalitat de l’alumnat independentment de l’itinerari formatiu triat?

 • Com assegurem que els dispositius d’atenció a la diversitat atenen de forma comprensiva, flexible i individualitzada, les necessitats socioeducatives de l’alumnat sense convertir-se en un factor de segregació interna que atemptin contra les possibilitats de construir una trajectòria exitosa?

 • Com despleguem una estratègia municipal de suport educatiu en coordinació amb els centres educatius, serveis externs i entitats del tercer sector, adreçada a garantir l’èxit educatiu i el vincle amb els estudis que garanteixen recursos de suport educatiu – gratuïts – per compensar les desigualtats d’aprenentatge?

 • Com impulsem mentoria educativa en l’alumnat més vulnerable?

 • Com enfortim i incrementem les tasques d’acció tutorial especialment en els centres de major complexitat i en totes les seves modalitats? (tutories col·lectives, grups reduïts, individuals, amb famílies, mitjans temàtics, suport d’agents externs, mentoria, etc.).

 • Com podriem establir aliances entre instituts i agents del territori per oferir propostes de flexibilitat curricular motivadores i competencials?

 • Com podriem articular una oferta d’activitats extraescolars accessibles i de qualitat per garantir aprenentatges competencials també en el fora escola?

Què podem fer

 • Apostar, fomentar i proposar des de l’àmbit local programes de flexibilitat i diversificació curricular als centres d’educació secundària, possibilitant que tot l’alumnat tingui accés a aprenentatges veritablement significatius.
 • Apostar pel desplegament d’una autèntica estratègia municipal de suport educatiu, en coordinació amb els centres educatius, serveis externs i entitats del tercer sector, adreçada a garantir que tots i cadascun dels i les joves del municipi tinguin èxit educatiu i mantinguin la seva vinculació amb la institució escolar i el seu propi procés d’aprenentatge.

 • Desenvolupar i potenciar programes locals de suport escolar que donin respostes individualitzades a tots els infants, joves i adolescents, especialment els provinents de col·lectius més vulnerables i aquells que presenten indicadors de risc d’AEP.
 • Garantir mecanismes que assegurin el compliment de determinats criteris d’equitat i que no es produeixin mals usos dels recursos que encobreixin pràctiques com l’agrupació per nivells o la derivació sistemàtica de l’alumnat en situació de vulnerabilitat a recursos externs.

Pràctiques inspiradores

Regne Unit: National Tutoring Program

“Mentor” és un programa que es va crear fa més de 30 anys al Regne Unit.

Té com a objectiu impulsar l’equitat i reduir la bretxa en l’acompanyament a l’estudi, tot creant un servei de relacions de tutories per a joves. I ho fan enfortint el lideratge local.

Més informació
PMOE - Departament d’Educació

Ha impulsat la figura dels tècnics d’integració social als centres amb més complexitat per donar més suport a l’alumnat.

En el marc d’aquest pla, ajuntaments com el de Mataró han desplegat un programa de suport escolar en horari lectiu a tots els centres de primària i secundària del municipi.

Programa Enginy - Consorci d’Educació de Barcelona

És un exemple excel·lent de pla de treball comú i sistemàtic de ciutat per afavorir l’èxit escolar a tot l’alumnat des de la diversificació curricular de 3r i de 4t d’ESO.

Es tracta d’un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat.

El programa treballa d’adquisició de competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials oferint a l’alumnat diferents propostes educatives.

Més informació
Projecte Jove Avança - Ajuntament de Gavà

Dissenyat conjuntament entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Gavà, aquest projecte està específicament plantejat per reduir l’abandonament escolar.

El programa facilita un lloc de pràctiques en empreses privades i també en instal·lacions municipals de la ciutat a joves que tenen uns 15 anys i que necessiten una motivació fora de l’aula.

Més informació
Projecte Punt de Partida - Ajuntament de VIc

Aquest projecte ofereix als alumnes de 4t d’ESO la possibilitat d’assolir les competències bàsiques de l’Ensenyament Secundari Obligatori fent estades de pràctiques formatives en centres col·laboradors de la comarca d’Osona, emmarcat en un conveni signat entre l’Ajuntament de Vic i el Departament d’Educació.

Més informació