ZERO BARRERES ECONÒMIQUES

Per garantir que l’alumnat en risc tenen cobertes les seves necessitats.

Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

 • Quines necessitats haurien de cobrir de forma prioritària en el nostre territori?
 • Transport i mobilitat, materials, matrícula, extraescolar, activitats d’estiu, beca-salari?
 • Qui l’hauria de finançar?
 • Quins serien els requisits d’accés?
 • Com es podrien gestionar i acompanyar de forma àgil perquè la seva obtenció no sigui una barrera?
 • Com identificariem l’alumnat preceptor d’aquest suport?
 • Quin rol podrien tenir els centres educatius i de FP en la seva prescripció?
 • Com garantim l’acompanyament necessari als joves durant el temps que estaran becats?
 • Com avaluarem els resultats d’aquest sistema?
 • Com podriem contribuir les administracions locals en l’articulació d’un sistema de beques de continuïtat educativa per l’alumnat en risc d’abandonar?

Què podem fer

 • Definir un model d’identificació de perfils candidats prioritaris per la sol·licitud de beques.
 • Garantir l’accés a beques i ajuts per l’escolarització a estudis secundaris postobligatoris i recursos de noves oportunitats, així com de despeses indirectes tot assegurant que les famílies i joves amb més dificultats econòmiques accedeixen als programes de beques públics, a través de l’acompanyament i suport durant els processos de sol·licitud de beques.

 • Facilitar l’accés a les activitats fora escola a través de beques i ajuts.

 • Des del Departament d’Educació, desenvolupar un programa de beques salari i ajuts per la continuïtat d’estudis postobligatoris no universitaris per l’alumnat.

Pràctiques inspiradores

Regne Unit: The Scholarship Hub

El Regne Unit compta amb un servei d’orientació per la sol·licitud de beques consistent en una plataforma on els joves poden inscriure’s i rebre informació, alertes i guies per trobar la beca, premis, ajuts o el finançament que necessiten.

Més informació
Andalusia: Beques 6000

Aquesta beca està dirigida a donar suport a l’alumnat pertanyent a famílies amb rendes modestes que acaba l’ensenyament obligatori, a fi que pugui continuar els estudis de batxillerat o formació professional, compensant l’absència d’ingressos per no estar realitzant cap activitat laboral. Es tracta d’un programa de transferències de rendes condicionades a la continuïtat i rendiment escolar dels estudiants procedents de famílies amb escassos recursos i que cursen ensenyaments post-obligatoris.

Més informació
Beques de mobilitat

El consell comarcal d’Osona compta amb un programa de beques de mobilitat per realitzar estudis de seucndària post-obligatòria per tal de permetre que els i les joves dels pobles de la comarca accedeixin a l’oferta que es concentra a la ciutat de Vic.

Fora de la província de Barcelona, l’Ajuntament d’Alcanar compta amb una convocatòria de beques per al transport per estudis post-obligatoris, de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o estudis de grau.

L’Ajuntament de Banyoles facilita targetes de transport gratuït als i les joves de 16 a 20 anys que han d’anar a Girona.

Més informació
Arbúcies: Beques activitats
extreaescolars curriculars

Municipis com Arbúcies atorguen beques per realitzar activitats extraescolars i estudis d'anglès en acadèmies del poble, amb l’objectiu d’aconseguir que ningú en quedi exclòs per motius econòmics, contribuint a l’eliminació de riscos d’exclusió social.

Més informació
Beques de continuïtat

L’Ajuntament de l’Hospitalet amb col·laboració amb “Planeta Formación y Universidades” ha creat una convocatòria de 279 places becades per a la realització d’estudis homologats no obligatoris amb la finalitat de millorar el nivell formatiu dels joves i facilitar-ne la inserció social i laboral.

Més informació